Taisyklės

Taisyklės

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Sumanus Pasaulis” elektroninės parduotuvės deliones.com ir deliones.com kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad UAB „Sumanus Pasaulis” juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. UAB „Sumanus Pasaulis” vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, yra tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. UAB „Sumanus Pasaulis” gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams: apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

6. Registracijos el. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

III. Privatumo politikos keitimas

7. UAB „Sumanus Pasaulis” turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama el. parduotuvėje “Naujienų“ skiltyje.

8. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje.